Köpvillkor

Köpvillkor

Klaravik Finland Oy (2773899-6), nedan kallat Klaravik, är ett privatägt auktionsbolag som företräder och har förmedlingsuppdrag för i huvudsak kommuner, företag, finansbolag, konkurs- och dödsbon. Klaraviks uppdrag är att genom auktioner på internet förmedla objekt från dessa säljare (nedan kallat uppdragsgivare) till högstbjudande budgivare (nedan kallat köpare).

Klaravik vänder sig främst till köpare som är företag.

Auktion

Alla objekt på klaravik.fi säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på de auktioner som hålls. Varje auktion avslutas på angivet klockslag, men förlängs med cirka tre minuter om ett nytt bud läggs inom tre minuter före avslutstiden.

Klaravik friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan drabba köpare eller uppdragsgivare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem, med mera. Klaravik har heller inget ansvar för att bud inte registreras eller att kontakt ej etableras.

Efter avslutad auktion kommer Klaravik att kontakta köparen som har högst bud via e-post eller telefon inom sjuttiotvå (72) timmar.

Säljare

Säljare är de uppdragsgivare som har gett Klaravik i uppdrag att sälja objekt. Klaraviks uppdragsgivare består i huvudsak av kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon.

Det är alltid uppdragsgivaren som säljer och har ansvar för auktionens objekt. Klaravik är endast förmedlande part och träder inte in som ägare eller säljare av objekt utan ansvaret för förmedlade objekt åvilar uppdragsgivaren. Klaravik tar inte heller på sig rollen som exportör vid försäljningar till utländska köpare. 

Köpare 

För att köpa ett objekt via Klaravik måste man registrera sig som budgivare på klaravik.fi. Köparen kan registrera sig som ett finländskt företag, en finländsk privatperson eller ett utländskt företag. Budgivning kräver att man godkänner Klaraviks köpvillkor i samband med registreringen. Granskning och godkännande av registreringen kan ta några timmar, eller längre. 

För att kunna registrera ett köparkonto som privatperson måste du ha fyllt 18 år.

Att registrera ett konto under ett falskt eller en annan persons namn kan leda till en polisanmälan. 

Klaravik behandlar alla personuppgifter som finns registrerade i deras system i enlighet med Dataskyddslagen (1050/2018). När du registrerar dig som köpare ger du Klaravik tillstånd att använda dina eller ditt företags uppgifter för att Klaravik ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Klaraviks sekretesspolicy beskriver hur personuppgifter behandlas.

Om Klaravik misstänker att en köpare missbrukar sitt köparkonto, inte uppfyller köpvillkorens bestämmelser eller inte följer uppgjorda överenskommelser, har Klaravik rätt att spärra köparen från att lägga bud på klaravik.fi.

Budgivning 

Alla bud är bindande. Det gäller även om ditt bud inte har uppnått reservationspriset vid auktionsavslut. Om reservationspriset inte har uppnåtts är ditt bud bindande i två arbetsdagar efter auktionsavslut. Köparen förbinder sig att vara tillgänglig för Klaraviks personal under denna period. En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet. 

Utöver manuella bud har du möjlighet att lägga autobud. Ditt maximala autobud syns inte för övriga budgivare. Om två personer lägger samma bud prioriteras det bud som blev lagt först. När detta händer syns det tydligt i budhistoriken. 

Klaravik tar inget ansvar för om bud inte registreras. 

Försäljningsobjekt 

Alla objekt på klaravik.fi säljs i befintligt skick. Auktionsunderlaget utgörs av text, bilder och i vissa fall film. Gå alltid igenom auktionsunderlaget noggrant. Observera att bilder ibland kan vara missvisande och avvika från verkligheten, till exempel i färg, form och storlek.

Klaravik utför ingen besiktning av objekt. Klaraviks auktionsmäklare gör med hjälp av uppdragsgivaren en intervjubaserad bedömning av objektets skick.

Om ett objekt har en knapphändig skickbeskrivning behöver köparen ha i åtanke att okända eller dolda fel kan finnas.

Klaravik säkerställer att de objekt som säljs inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder inte belastar köparen.

Säljaren och köparen är enligt lag skyldiga att göra ett ägarbyte av ett registrerat fordon.

Om köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt konsumentskyddslagen vid köp av ett registrerat fordon, övergår äganderätten till objektet tillbaka till den ursprungliga säljaren. 

Reparationsobjekt och reservdelsobjekt 

Om ett objekt beskrivs som reparationsobjekt i auktionsunderlaget har det inte fått en fullständig kontroll ellerprovkörning av uppdragsgivaren eller Klaravik. Objektet kan sakna delar eller ha fler fel än dem som beskrivs i auktionsunderlaget, vilket bör beaktas vid budgivning. Som reparationsobjekt räknas även personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 2 500 euro.

Om ett objekt beskrivs som ett reservdelsobjekt i auktionsunderlaget är objektet i så dåligt skick att det inte kan användas för dess avsedda ändamål, vilket bör beaktas vid budgivning.

Reparationsobjekt och reservdelsobjekt kan inte reklameras. 

Reservationspris 

Reservationspris är det lägsta acceptabla försäljningspriset som uppdragsgivaren godkänt på förhand. Man kan se om reservationspriset har uppnåtts eller inte på objektets auktionssida. 

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta objekt. 

Avgifter

Det tillkommer en inropsavgift på angivet bud som varierar i storlek beorende på objekt. Inropsavgiften visas tydligt på det aktuella objektet när du är inloggad som köpare på klaravik.fi. 

Moms

Alla objekt kommer att vara föremål för moms eller en garantiavgift för moms (om inte annat anges). I samtliga fall visas detta på det aktuella objektet. 

Betalning 

Om du har lagt det högsta budet och reservationspriset har uppnåtts kommer du att få en länk via e-post för att göra betalningen. Fakturan har en betalningsperiod på sju (7) dagar. Betalningen ska göras i sin helhet till Klaravik Finland Oy.

Köparens undersökningsplikt 

Alla objekt på Klaravik säljs i befintligt skick. Brister och fel kan förekomma på objekten, eftersom de ofta är begagnade bruksföremål.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du vid upphämtning ska undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till auktionsunderlaget. Normalt erbjuds inte fysiska visningar av objekt medan auktion pågår (om undantag görs framgår det i auktionsunderlaget). När köparen hämtar objektet måste denne ge bevis på att denne betalat för objektet. Både säljaren och köparen måste meddela Klaravik när objektet hämtats.

Uppdragsgivaren ansvarar inte för fel som köparen inte uppmärksammat vid upphämtningstillfället. Om köparen använder en speditör eller ett ombud för att hämta objektet, anses köparen ha accepterat objektet när det lämnar upphämtningsstället. Dessutom ansvarar uppdragsgivaren inte för eventuella fel som uppstår efter upphämtning.

Varken uppdragsgivaren eller Klaravik ansvarar för fel på de sålda objekten eller på egendomen, om uppdragsgivaren är ett konkursbo eller om objektet är utmätt egendom. 

Hämtning

Före hämtning måste objektet ha registrerats som betalt till Klaravik. När betalningen registrerats får köparen säljarens kontaktuppgifter. Köparen ska kontakta uppdragsgivaren och komma överens om en upphämtningstid som passar båda. Övriga frågor besvaras av Klaravik per telefon och via e-post under kontorstid. Om inget annat anges är köparen ansvarig för upphämtning, lastning och eventuell lossning av objektet.

Köparen har tolv (12) dagar på sig att hämta objektet efter att auktionen avslutats. Om objektet inte har hämtats inom tolv (12) dagar efter auktionens slut, har Klaravik rätt att ta ut en avgift på minst 50 euro (exklusive moms) per påbörjad vecka därefter.

Om uppdragsgivaren inte ger köparen möjlighet att hämta objektet inom tolv (12) dagar, har köparen rätt att antingen kräva fullgörelse eller häva köpet. Uppdragsgivaren är inte skyldig att genomföra köpet om det finns ett oöverkomligt hinder att göra det eller om genomförandet skulle kräva uppoffringar som inte är rimliga med tanke på köpets betydelse för köparen. När det är befogat att häva köpet, har köparen rätt att återkräva den köpesumma som betalats till Klaravik. Köparen är alltid skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förhindra, undvika eller begränsa förlust eller skada.

Varken Klaravik eller uppdragsgivaren ansvarar för försämring av objektets skick om det inte hämtas i tid.

Om köparen eller dennes ombud inte har hämtat objektet inom trettio (30) arbetsdagar (eller annan tid som anges i auktionsunderlaget), har uppdragsgivaren, genom Klaravik, rätt att häva köpet och sälja objektet igen.

Uppdragsgivaren och Klaravik har rätt att kräva ersättning för kostnader och andra förluster som uppkommit i samband med att köpet hävdes. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka uppdragsgivarens och/eller Klaraviks skador och kostnader för omförsäljning ska köparen ersätta mellanskillnaden. Om varan inte kan säljas eller om priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning får Uppdragsgivaren och Klaravik skrota/återvinna/slänga objektet. Innan så sker ska köparen underrättas med senast kända kontaktuppgifter.

EU-försäljning och export 

Som utländsk köpare är du skyldig att omedelbart ta objektet ut ur Finland till det land där köparen är registrerad/folkbokförd.

Alla köpare som registrerar sig från utlandet bakgrundskontrolleras innan ett användarkonto godkänns för användning.

För köp som görs via Klaravik ingår alltid moms eller en garantiavgift för moms på fakturan (om inte annat anges). Det är viktigt att köparen betalar hela beloppet. Om köparens konto är registrerat som ett utländskt företag och har ett giltigt momsregistreringsnummer, kan köparen begära återbetalning av moms från Klaravik.

För att momsen ska återbetalas måste köparen skicka giltiga exportdokument till info@klaravik.fi inom tio (10) dagar efter upphämtning. Om tidsfristen inte följs kommer det inte att vara möjligt för Klaravik att återbetala momsen.

För EU-försäljning behöver vi: 

  1. Ett undertecknat CMR-dokument (internationell bilfraktsedel) eller fraktsedel. 

  2. Faktura från transportföretaget. 

  3. Klaraviks exporttillstånd, som du får när du hämtar objektet. 

  4. Ditt företags IBAN- och SWIFT-nummer. 

För export utanför EU behöver vi: 

  1. Tulldokument. 

  2. Klaraviks exporttillstånd, som du får när du hämtar objektet. 

  3. Ditt företags IBAN- och SWIFT-nummer. 

Ångerrätt 

Alla bud är bindande. Företag har ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud.

Klaraviks konsumentkund (konsument) har följande rättigheter:

Enligt konsumentskyddslagen (38/1978) om distansförsäljning och avtal utanför näringsidkarens lokaler (38/1978) gäller en ångerfrist på fjorton (14) dagar för köp gjorda av konsumenten. Ångerfristen börjar från och med den dag då konsumenten tar objektet i besittning. Utövandet av ångerrätten måste alltid meddelas Klaravik. Att inte hämta ett objekt betraktas inte som ånger.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar, lämna eller skicka tillbaka objektet. Dessförinnan behöver du kontakta Klaravik på info@klaravik.fi för vidare instruktioner kring retur. Konsumenten får själv stå för kostnaden för återsändande efter att ha ångrat sitt köp. Återbetalningen kommer att göras senast fjorton (14) dagar från det att konsumenten har kontaktat Klaravik och informerat om utövandet av ångerrätten, men inte innan konsumenten har returnerat objektet. Det returnerade objektet måste vara i samma skick som när det mottogs. Detta innebär att objektet inte får ändras, repareras eller ha skador som inte fanns när konsumenten tog det i besittning.

Om konsumenten har hanterat objektet mer än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (upp till 10 kilometers körning eller en timmes användning av maskiner), är konsumenten ansvarig för objektets värdeminskning. Personbilars värdeminskning beräknas till 5 euro (inklusive moms) per 10 körda kilometer för en resa som överstiger 10 kilometer. Värdeminskningen för grävmaskiner, traktorer, dumprar och hjullastare som väger mindre än 5 000 kg beräknas till 70 euro (inklusive moms) per drifttimme. För maskiner som väger mer än 5 000 kg beräknas värdeminskningen till 100 euro (inklusive moms) per drifttimme. Värdeminskningen för andra maskiner och fordon beräknas i enlighet med maskinens värde, dess ålder och hyrespriset för motsvarande maskin.

När det gäller ett registrerat fordon, måste konsumenten som köpare genomföra ägarbytesprocessen tillbaka till säljaren genom Traficoms tjänst. Klaravik kommer att genomföra återbetalningen efter att den ursprungliga säljaren åter står som ägare. 

Reklamationer 

Om du vill reklamera ett objekt kan du kontakta Klaravik på telefonnummer +358 3 520 444 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klaravik.fi, alternativt genom att fylla i formuläret för reklamationer på Klaraviks webbplats. 

Klaravik agerar endast som medlare vid reklamationen av objektet och är inte part i reklamationen, men Klaravik kan ta emot reklamationer när den gäller en defekt i försäljningsobjektet och skicka dem till säljaren. Klaravik kan också förmedla information mellan köparen och uppdragsgivaren i syfte att nå en överenskommelse mellan parterna. Klaravik är inte uppdragsgivarens juridiska representant.

Reklamationen måste göras innan köparen har transporterat bort objektet från den upphämtningsplats som uppdragsgivaren angett. Köparen ska fotografera, filma eller på annat sätt dokumentera objekten när denne hämtar det för att motivera reklamationen.

Klaravik och uppdragsgivaren måste alltid meddelas innan eventuella reparationer görs på objektet. Klaravik och uppdragsgivaren måste alltid godkänna kostnadsförslag i förväg. Köparen har inte rätt till ersättning för reparationskostnader om godkännande inte har getts innan.

Vid en reklamation ersätts varken direkta eller indirekta förluster av uppdragsgivaren eller Klaravik.

Tekniska och manuella fel

Klaravik förbehåller sig rätten till eventuella tryck- och stavfel på webbplatsen. Klaravik kan inte garantera att bilderna på objektet kommer att representera försäljningsobjektet exakt eller fullständigt. Klaravik har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen och bortse från bud. Klaravik har också rätt att besluta om budgivningen ska genomföras på nytt på grund av tekniska problem, skrivfel eller andra skäl. Klaravik tar inget ansvar för eventuella skador, följdskador eller kostnader som budgivaren eller budgivarens kund kan åsamkas av ovanstående skäl eller i avsaknad av registrering av bud på grund av problem med internet, dator med mera.

Behandling av personuppgifter 

Vid Klaraviks behandling av personuppgifter hänvisas till Klaraviks dataskyddspolicy. 

Tillämplig lag och tvister

Dessa köpvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med Finlands lagstiftning. Alla tvister som rör tolkningen och tillämpningen av dessa köpvillkor och tillhandahållandet av Klaraviks auktionstjänst ska avgöras i Finlands allmänna domstol i enlighet med finländsk lagstiftning. Konsumenten har också rätt att få saken prövad av konsumenttvistenämnden. Klaraviks tjänster omfattas inte av lagen om internationella köp (CISG).